logo

Sellel veebilehel on beeta- ehk testversioon DigiDoc tarkvarast. See tähendab, et see tarkvara ei ole valmis ega testitud ja on kasutajatele avatud proovimiseks. Tarkvaral võib esineda vigu, näiteks kasutaja antud allkirja verifitseerimatus, allkirjastatud faili avamise tõrked, krüpteeritud faili dekrüpteerimise probleemid jm. Kasutaja, kes otsustab tarkvara veebilehelt alla laadida, on teadlik, et tarkvara kasutades võivad ilmneda vead ning on ise kohustatud veenduma antud allkirja ehtsuses või krüpteeringu korrektsuses. Tarkvara alla laadides nõustub kasutaja, et tal ei ole õigust nõuda võimaliku kahju hüvitamist, mis võib olla tekkinud seoses tarkvara testversiooni või selle osa kasutamisega.

Beeta tarkvara kasutaja kohustub oma vastutusel veenduma pärast Tarkvara lõplikku valmimist, et beeta tarkvara kasutades antud allkirjad ja muud vajalikud toimingud on korrektsed, kehtivad, vigadeta ning vastavad kasutaja soovidele.

ID-kaardi baastarkvara arendab Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel AS Sertifitseerimiskeskus.

JÄTKA »